Trung tâm khuyên nông Bình Định
Chi tiết văn bản
 03:07 14/04/2024 |  3
Số ký hiệu: 109/QĐ-SNN
Ngày ban hành: 23/02/2023 | Ngày hiệu lực:

Trích yếu: Phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình triển khai cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn và chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023

Tập tin đính kèm 

VĂN BẢN KHÁC
Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật áp dụng tại tỉnh Bình Định cho các mô hình khuyến nông từ năm 2024 trở đi
Phụ lục Danh mục Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2026
Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024 - 2026
Phê duyệt Dự toán kinh phí phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025
Quyết định Ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2026
Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2023
Phê duyệt Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2023
Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
Quyết định Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
Nghị định 83/2018/NĐ-CP Về khuyến nông

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967278