Trung tâm khuyên nông Bình Định

Tên đơn vị: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

Địa chỉ: 520 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Email: ttkn@snnptnt.binhdinh.gov.vn | khuyennongbinhdinh@gmail.com           Mã vùng: 0256

Điện thoại: 0256.3812520     Fax: 0256.3815514

=====================================

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Khuyến nông (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Khuyến nông có chức năng triển khai các họat động khuyến nông, khuyến ngư về các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Quản lý, khai thác, sử dụng mặt nước, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng được giao; thực hiện khôi phục, trồng rừng ngập mặn, nghiên cứu nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn; khôi phục các hệ sinh thái và đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trụ sở: 520 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về khuyến nông tại địa phương; về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước thuộc thẩm quyền của Trung tâm. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mặt nước, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng được giao; thực hiện việc bồi trúc, sửa chữa thường xuyên đảm bảo sự bền vững của công trình và vệ sinh môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm.

3. Quản lý toàn bộ diện tích trồng rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh, theo dõi và báo cáo diễn biến tài nguyên rừng ngập mặn.

4. Quản lý, sản xuất giống cây rừng ngập mặn và trồng rừng ngập mặn trên toàn bộ diện tích rừng ngập mặn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Thực hiện các biện pháp quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng ngập mặn hiện có, rừng trồng mới, khoanh nuôi phục hồi rừng và đất quy hoạch trồng rừng ngập mặn; phục hồi sinh thái vùng đất ngập nước, tài nguyên sinh vật trong đầm, bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ về khuyến nông, về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về khuyến nông, về bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước theo quy định của pháp luật.

8. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về khuyến nông, về bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn về khuyến nông, các quy trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cap trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động khuyến nông và các quy trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

11. Thực nghiệm ứng dụng nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn theo hướng sinh thái bền vững và chuyển giao kỹ thuật để các địa phương trong tỉnh áp dụng.

12. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội trợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông, về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước.

13. Tư vấn, tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ khuyến nông và các dịch vụ khác trong lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

14. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn sau khi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công theo quy định của pháp luật.

15. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

16. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

18. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông, về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật;

2. Được thu thập thông tin về nghiên cứu các tiến bộ khoa học công nghệ về giống cây trồng (kể cả giống cây lâm nghiệp), giống vật nuôi, giống thủy sản từ các cơ quan nhà nhước, các doanh nghiệp và các tổ chức khác có liên quan;

3. Được ký kết với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, hợp đồng tư vấn về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các công việc khác có liên quan, phù hợp với khả năng của đơn vị và đúng quy định của pháp luật;

4. Các quyền hạn khác theo qui định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967275