Trung tâm khuyên nông Bình Định
THÔNG BÁO
Số dòng
Trích yếu Ngày đăng Xem
Quyết định 138/QĐ-KN ngày 02/4/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông Bình Định 09/04/2024
Quyết định số 137/QĐ-KN ngày 02/4/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông Bình Định 09/04/2024
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ làm việc của Trung tâm Khuyến nông 31/03/2024
Thông báo về việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước 12/07/2023
Thông báo số 361/TB-KN ngày 05/7/2023 của Trung tâm Khuyến nông Bình Định về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 06/07/2023
Quyết định 890/QĐ-SNN ngày 30/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2023 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Khuyến nông 09/01/2023
Tuyên truyền Báo cáo chuyên đề dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 12/07/2022
Tổng mẫu tin 7 Trang 1 / 1

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967279